آخرین شماره
آرشیو
1398
عناوین مقالات آخرین شماره
نقد دیدگاه وهابیت در مفهوم عبادت با تاکید بر آیه (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)
بررسی و نقد حجیت فهم سَلَف
سلفی‌گری در اندیشۀ شیخ یوسف قرضاوی
بررسی مفهوم عبادت از دیدگاه وهابیت و اهل‌سنت
بررسی کلامی کفر حاکم اسلامی از منظر سلفیه جهادی با تاکید بر "ترک قوانین الهی" و "اجرای قوانین بشری"
علماء المذهب الحنفي و الشیخ ابن تیمیة

نقد دیدگاه وهابیت در مفهوم عبادت با تاکید بر آیه (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)
بررسی مفهوم عبادت از دیدگاه وهابیت و اهل‌سنت
بررسی و نقد حجیت فهم سَلَف
بررسی کلامی کفر حاکم اسلامی از منظر سلفیه جهادی با تاکید بر "ترک قوانین الهی" و "اجرای قوانین بشری"
علماء المذهب الحنفي و الشیخ ابن تیمیة

شناسنامه مجله
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
محمد جواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
محسن افضل آبادی
مدیراجرایی:
سیدرضا مهدوی
اعضای هیئت تحریریه: به ترتیب حروف الفبا