آخرین شماره
آرشیو
1398
شناسنامه مجله
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
محمد جواد فاضل لنکرانی
سردبیر:
محسن افضل آبادی
مدیراجرایی:
سیدرضا مهدوی
اعضای هیئت تحریریه: به ترتیب حروف الفبا