شیوه نامه نگارش مقالات

 1. این نشریه پذیرای مقالاتی است که بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، با موضوع محوری عقاید و اندیشه کلامی مذاهب اسلامی، نگاشته شده باشند.
 2. مقالات ارسالی باید مستند و مستدل بوده، دارای ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و به ارائه یافته علمی یا نظریه‌ای جدید در حوزه تخصصی مذاهب اسلامی بپردازد.
 3. مقالات ارسالی باید ‌اصیل و حاصل پژوهش نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلا در نشریات داخلی یا خارجی و یا به عنوان بخشی از کتاب چاپ نشده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
 4. حجم مقالات از 4500 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر نباشد و در صفحات A4 و در برنامه word حروف چینی شود.
 5. مقالات باید مشتمل بر بخش‌های ذیل باشد:
  • چکیده (حداکثر 200 کلمه، که بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و نکات اصلی نتیجه پژوهش را در بر دارد).
  • کلید واژه (حداکثر 6 واژه: که نقش نمایه موضوعی را دارد).
  • مقدمه (شامل تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، سوالات، فرضیه و روش تحقیق).
  • ساختار اصلی.
  • نتیجه‌گیری (شامل یافته‌های تحقیق در قالب گزاره‌های خبری در 400 -300 کلمه ذکر شود)
  • فهرست منابع.
 6. همراه با مقاله، اطلاعات کامل نویسنده (نویسندگان) شامل نام و نام خانوادگی/ مرتبه علمی و تحصیلات/ نشانی کامل پستی/ نشانی پست الکترونیکی/ شماره تلفن، ارسال شود.
 7. حق رد یا قبول و ویرایش و تلخیص مقالات برای نشریه محفوظ است و مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
 8. پژوهش نامه حداکثر تا 4 ماه پس از دریافت مقالات، نتیجه را به نویسنده اطلاع می دهد.
 9. محتوای مقالات بیان کننده نظرات نویسندگان آن‌ها است و مسئولیت آن نیز بر عهده ایشان است و دیدگاه های نویسندگان مقالات لزوما دیدگاه پژوهش نامه نیست.
 10. در صورت پذیرش و چاپ مقالات، امتیاز مقاله متعلق به مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی می باشد و با ذکر نام نویسنده، می تواند در هر جا که لازم باشد، از آن استفاده کند.

شیوه نامه استناد دهی:

 1. شیوه استناد دهی، پاورقی به شیوه ذیل می باشد.
  نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، ج...، ص...
  نام خانوادگی و نام ، نام مقاله، ص...
 2. فهرست منابع
  • الف) کتاب
   نام خانوادگی، نام، نام اثر به صورت ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار اثر.
  • ب) مقاله مجله
   نام خانوادگی، نام، «نام مقاله»، نام نشریه به صورت ایرانیک، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقال، سال انتشار
  • ج) مقاله مجموعه‌
   نام خانوادگی، نام عنوان مقاله، نام گردآورنده، نام مجموعه مقاله. محلّ نشر، نام ناشر، شمارة صفحات مقاله، سال انتشار
  • د) پایان نامه
   نام خانوادگی دانشجو، نام (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه، پایان‌نامه، مقطع......، دانشگاه، دانشکده، رشته.
  • ه) پایگاه‌ اینترنتی
   نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله یا موضوع»، نام وب سایت به صورت ایرانیک (آدرس اینترنتی)
  • و) لوح فشرده
   نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.