مرکز تخصصی ائمه‌ی اطهار
نشانی:
مشهد ، خیابان ایت الله بهجت 1/9 ، بینادل 1 ، پلاک 7.
تلفن:
32253877 051
کد پستی:
9143754689
نشانی اینترنی دریافت مقالات:
http://jmazaheb.ir